Email : journalipe@hotmail.com
Tel : 038-054218 Fax : 038-054219
Follow us:

การส่งต้นฉบับบทความ


การส่งต้นฉบับบทความ สามารถเลือกส่งบทความได้ 2 วิธี
1. ส่งทาง e-mail เป็น Microsoft word ไฟล์ พร้อมแบบฟอร์มนำส่งบทความ ไปที่ journalipe@hotmail.com หรือ
2. ส่งต้นฉบับ พร้อมแบบฟอร์มนำส่งบทความ ทางไปรษณีย์ ไปที่ บรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี เลขที่ 333 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
3.ส่งบทความทางออนไลน์ โดยคลิกไปที่เมนูส่งบทความออนไลน์พร้อมกรอกข้อมูลและแนบไฟล์ Word และ PDF