Email : journalipe@hotmail.com
Tel : 038-054218 Fax : 038-054219
Follow us:

กำหนดการในการรับบทความ

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา มีกำหนดการออกปีละ 3 ฉบับ กำหนดการมีดังนี้


ฉบับที่ 1 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี
- ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน
- 1 – 15 ธันวาคม ทางกองบรรณาธิการจะส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิพิชญพิจารณ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการก่อนตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ โดยผู้ส่งผลงานจะต้องแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิภายในวันที่ 1 – 15 ธันวาคม
- 15 – 31 ธันวาคม ทางกองบรรณาธิการจะส่งบทความที่ได้รับการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิไปยังโรงพิมพ์เพื่อจัดรูปเล่มก่อนตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์

 

ฉบับที่ 2 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ของทุกปี
- ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม
- 1 – 15 เมษายน ทางกองบรรณาธิการจะส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิพิชญพิจารณ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการก่อนตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ โดยผู้ส่งผลงานจะต้องแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิภายในวันที่ 1 – 15 เมษายน
- 15 – 30 เมษายน ทางกองบรรณาธิการจะส่งบทความที่ได้รับการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิไปยังโรงพิมพ์เพื่อจัดรูปเล่มก่อนตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์

 

ฉบับที่ 3 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือน กันยายน – ธันวาคม ของทุกปี
- ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม
- 1 – 15 สิงหาคม ทางกองบรรณาธิการจะส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิพิชญพิจารณ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการก่อนตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ โดยผู้ส่งผลงานจะต้องแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิภายในวันที่ 1 – 15 สิงหาคม
- 15 – 31 สิงหาคม ทางกองบรรณาธิการจะส่งบทความที่ได้รับการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิไปยังโรงพิมพ์เพื่อจัดรูปเล่มก่อนตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์