Email : journalipe@hotmail.com
Tel : 038-054218 Fax : 038-054219
Follow us:

วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 3 แยกเป็นเรื่องๆ


ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลของการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าประยุกต์ศิลปะ
พื้นบ้านของผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ชื่อผู้วิจัย ปทิตตาท์ วงศ์แสงเทียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัน โอนสูงเนิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติกาญจน์ ภูษิต
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสังกัดสถาบัน
การพลศึกษาที่ได้รับโปรแกรมการฝึกแตกต่างกัน
ชื่อผู้วิจัย พิชัยภูษิต เทพราช
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการ
กิจกรรมนันทนาการในสถาบันการพลศึกษา
ชื่อผู้วิจัย สุดาภรณ์ สมัครผล และ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์สถาบันการพลศึกษา เขตภาคกลาง ปีการศึกษา 2557
ชื่อผู้วิจัย สายพิน จิตต์ศิริ, รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ และ รองศาสตราจารย์ธงชัย เจริญทรัพย์มณี
ชื่อเรื่อง การรับรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมในการแข่งขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว
ชื่อผู้วิจัย ปทัญทิญา สิงห์คราม, ธนพงศ์ แก้วคำ และ สุชิน บัวงาม
ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอำเภอเชียงของในฐานะอำเภอชายแดน
ชื่อผู้วิจัย ชยุต จิตธำรงสุนทร
ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตทางเพศศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการป้องกัน
ความเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบางหลวงวิทยา จังหวัดนครปฐม
ชื่อผู้วิจัย ฐิตารีย์ เธียรสุทัศน์, พันตรีหญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ และ ดร.สมคิด ปราบภัย
ชื่อเรื่อง ความคาดหวังของลูกค้าชาวต่างชาติที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของค่ายมวยไทย
ชื่อผู้วิจัย เตชิตา ไชยอ่อน และ ธีระวัฒน์ จันทึก
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
ชื่อผู้วิจัยนพพรพรรณ ญาณโกมุท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี และ ดร.สิริพร ปาณาวงษ์
ชื่อเรื่อง ผลของการประยุกต์ใช้บันไดลิงร่วมกับการเล่นพื้นเมืองไทยที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไว
ความเร็ว และเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของนักกีฬาฟุตซอล
ชื่อผู้วิจัย ประจงจิต อุปจันโท, ดวงไกร ทวีสุข และรณรุทธ์ บุตรแสนคม
ชื่อเรื่อง เปรียบเทียบผลการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกแบบพลัยโอเมตริก และโปรแกรมการฝึกด้วยน้ำหนัก
ที่มีต่อความสามารถในการยืนกระโดดไกลของนักเรียนโรงเรียนกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร พรี-คาเดท เซ็นเตอร์
ชื่อผู้วิจัย อัษฎางค์ ปาลิวนิช, รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, และ รองศาสตราจารย์ธงชัย เจริญทรัพย์มณี
ชื่อเรื่อง การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
ในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้วิจัย ศุภกิจ คำภิรมย์, รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ และ รองศาสตราจารย์ธงชัย เจริญทรัพย์มณี
ชื่อเรื่อง สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักเรียนที่มีอายุ 16–18 ปี
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ปีการศึกษา 2557
ชื่อผู้วิจัย อมรรัตน์ กำมณี, รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ และ รองศาสตราจารย์ธงชัย เจริญทรัพย์มณี
ชื่อเรื่อง สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักเรียนอายุ 10–12 ปี ในโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเขตสวนหลวง ปีการศึกษา 2557
ชื่อผู้วิจัย กฤตยา ศรีษะผา, รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ และ รองศาสตราจารย์ธงชัย เจริญทรัพย์มณี
ชื่อเรื่อง ระดับทักษะวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ปีการศึกษา 2557
ชื่อผู้วิจัย วาทิต เสนสาร, รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ และ รองศาสตราจารย์ธงชัย เจริญทรัพย์มณี