Email : journalipe@hotmail.com
Tel : 038-054218 Fax : 038-054219
Follow us:

บทคัดย่อ 8 ฉบับที่ 1


ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการทำวิจัยของคณาจารย์สถาบันการพลศึกษาภาคเหนือ
ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ เหมรา และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของนักเรียนและนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ วิชาพลศึกษา ในอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง ปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้วิจัย ธีรพงษ์ ลิ้มรักษา และรองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล
ชื่อเรื่อง ผลการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้วยน้ำหนัก การฝึกพลัยโอเมตริกและการฝึกแบบผสมผสานด้วยน้ำหนักและฝึกพลัยโอเมตริก
ที่มีผลต่อความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขา พลังกล้ามเนื้อต้นขาและความเร็ว ของนักกีฬาฟุตบอล
ชื่อผู้วิจัย ประพันธ์ศักดิ์ เดชศรี, ดวงไกร ทวีสุข และสังเวียน ปินะกาลัง
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย
ชื่อผู้วิจัย ภิรมย์ อั๋นประเสริฐ
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนมวยไทยเพื่อการอนุรักษ์
ชื่อผู้วิจัย ว่าที่ร้อยตรีสมานชัย ลีพรหมมา
ชื่อเรื่อง การสร้างมาตรฐานรายวิชาหลักและวิธีสอนฟุตบอล
ชื่อผู้วิจัย วิชาญ มะวิญธร, กรรวี บุญชัย และจิราภรณ์ ศิริทวี
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในจังหวัดกระบี่
ชื่อผู้วิจัย ก้องเกียรติ เชยชม
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบทดสอบทักษะกีฬาโปโลน้ำระดับเยาวชน
ชื่อผู้วิจัย ดร.ธานินทร์ บุญญาลงกรณ์
ชื่อเรื่อง การสร้างเกณฑ์การประเมินทักษะวิชายูโดสำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย ณฐอร ทีฆายุพรรค, ดร.ณัฐิกา เพ็งลี และดร.นาทรพี ผลใหญ่
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการประกอบการทางสังคม : หลักการ แนวคิด
คุณลักษณะ บทบาท และปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย
ชื่อผู้วิจัย ดร.ศรัญญิการ์ เทียมบุญกิจ
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชิน ม่วงมี
ชื่อเรื่อง ภาวะโภชนาการของนักกีฬาแบดมินตันชายทีมชาติไทย
ชื่อผู้วิจัย อรวรรณ ภู่ชัยวัฒนานนท์ และปิยาภรณ์ ตุ้มนาค