Email : journalipe@hotmail.com
Tel : 038-054218 Fax : 038-054219
Follow us:

บทคัดย่อ 8 ฉบับที่ 3


ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ชุมชนบางพัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
ชื่อผู้วิจัย ภาณุวัฒน์ ยาวศิริ, ปิยศักดิ์ เทียนธวัช, วิเชียร โบบทอง และปรียา บัวทองจันทร์
ชื่อเรื่อง ประรูปแบบโปรแกรมพลศึกษาและกีฬา ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี
ชื่อผู้วิจัย อังศุมาลิน เคนจัตุรัสและดร.จิราวัฒน์ ขจรศิลป์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบวัดความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
ชื่อผู้วิจัย สมพิศ ศิริโยธา
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่
ชื่อผู้วิจัย ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ
ชื่อเรื่อง วัฒนธรรมการสร้างและใช้ส้วมของชาวไทขึน ไทลื้อ ไทยวน ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ชื่อผู้วิจัย ไพรชล ตันอุด, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ, รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุมภ์ สายจันทร์ และอาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู
ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมการฝึกด้วยน􀂱้ำหนักที่มีต่อความแม่นย􀂱ำ ในทักษะการฟาดลูกแบบตีลังกาของนักกีฬา เซปักตะกร้อชาย
ชื่อผู้วิจัย ปริวัตร ต้นโพธิ์, ดวงไกร ทวีสุข และสุภกร หาญสูงเนิน
ชื่อเรื่อง แรงจูงใจในการเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ของนักท่องเที่ยวนานาชาติ
ชื่อผู้วิจัย กษิดิ์เดช ตรีทองและสมบัติ กาญจนกิจ
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติ ต่อสื่อออนไลน์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้วิจัย อานนท์ หวังสว่างกุล* และ กุลพิชญ์ โภไคยอุดม**
ชื่อเรื่อง ผลของการฝึกกระโดดเชือก ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม
(ประสานราษฎร์วิทยา)
ชื่อผู้วิจัย วรนาฏ ชัญถาวร,ดวงไกร ทวีสุข และรณรุทธ์ บุตรแสนคม
ชื่อเรื่อง แบบแผนการใช้ชีวิตและปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในอำเภอเมือง มหาสารคาม
ชื่อผู้วิจัย สุทธิพงษ์ สาพิมาน, ดวงไกร ทวีสุข และรณรุทธ์ บุตรแสนคม
ชื่อเรื่อง ความต้องการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของแฟนคลับฟุตบอลลีก อาชีพของประเทศไทย
ชื่อผู้วิจัย ศุภณัฐ ชูศิลป์ทอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล
ชื่อเรื่อง แนวทางการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับประชาชนภายใน บริเวณสนามกีฬาระดับอำเภอ
ชื่อผู้วิจัย กฤตกัญญา คชรินทร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล
ชื่อเรื่อง การตั้งเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ
ชื่อผู้วิจัย ดร.ศีลสุภา วรรณสุทธิ์