Email : journalipe@hotmail.com
Tel : 038-054218 Fax : 038-054219
Follow us:

บทคัดย่อ 9 ฉบับที่ 1


ชื่อเรื่อง สภาพปัญหาแนวทางแก้ไขที่มีต่อการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด GH Bank เทควันโดยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำ ปี 2559
ชื่อผู้วิจัย อเนชา เพียรทอง, ศิรินภา เพียรทอง, ศุภศิษฐ์ ชัยสาร และฐิตยาพร สุระพล
ผลการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและ เด็กประถมศึกษา หลังเลิกเรียน
ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ สิทธิจันดา และ พัชรี ย่ำเที่ยง
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบสมรรถนะของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ระหว่างสถาบันการพลศึกษาและมหาวิทยาลัยฉุยจิ้งประเทศจีน
ชื่อผู้วิจัย หวูหมิงหลิน (Wu Minglin)
ชื่อเรื่อง สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี
ชื่อผู้วิจัย วศิณชัย ถึงวงค์ และ ดร.จิราวัฒน์ ขจรศิลป์
ชื่อเรื่อง ผลการใช้รูปแบบการออกกำ ลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพสำ หรับผู้สูงอาย ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา ไกรเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศานาถ เนตรบารมี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิ่นอ้อย เฉลิมชิต
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของนักท่องเที่ยว วัด ในจังหวัดน่าน
ชื่อผู้วิจัย ธนิต บุตรทิพย์สกุล และ ดร.โสมฤทัย สุนธยาธร
ชื่อเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อการใช้บริการรถราง ท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
ชื่อผู้วิจัย ภูชิษา ปันแก้ว และ ดร.โสมฤทัย สุนธยาธร
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติเกี่ยวกับอาหารไทยริมบาทวิถี กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้วิจัย เบญญาภา อยู่โพธิ์ทอง และ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ร่วมกันซื้อ
ชื่อผู้วิจัย ประภัสสร ศรีสด และ ดร.โสมฤทัย สุนธยาธร
ชื่อเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือวัดภาวะผู้นำ เชิงจริยธรรมสำ หรับผู้บริหารโรงเรียน
ชื่อผู้วิจัย ศุภลักษณ์ สุพรรณปราการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการประเภทการท่องเที่ยวของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
ชื่อผู้วิจัย อมรินทร์ หัตถกิจ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล
ชื่อเรื่อง สภาพปัญหาและความต้องการจำ เป็นในการประเมินผลการเรียนรู้พลศึกษา ตามสภาพจริง ส�ำ หรับโรงเรียนขนาดเล็ก
ชื่อผู้วิจัย ปัณรสี เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณีว์ ขวัญบุญจันทร์
ดร.อนันต์ มาลารัตน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์
ชื่อเรื่อง อนาคตภาพหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ของสถาบันการพลศึกษา ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2560-2569)
ชื่อผู้วิจัย รจนา ป้องนู, ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม, ดร.อนันต์ มาลารัตน์
และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สุคนธทรัพย์
ชื่อเรื่อง การศึกษาปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการออกกำลังกายของสตรี ที่สอดคล้องกับวิถีมุสลิม
ชื่อผู้วิจัย สุรีรัตน์ รงเรือง, ขวัญชัย วัฒนศักดิ์ และ อารินดา มะอาลี
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สถาบันการพลศึกษา
ชื่อผู้วิจัย ภานุ ศรีวิสุทธิ์, ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม, ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม
ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกำลังกายคนวัยทำงาน ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน โดยประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ชื่อผู้วิจัย วนิดา พันธ์สอาด, ทรงพล ต่อนี, นิรัตน์ อิมามี และสุนันทา ศรีศิริ