Email : journalipe@hotmail.com
Tel : 038-054218 Fax : 038-054219
Follow us:

วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 3 แยกเป็นเรื่องๆ


1. ยุพา เฮงจำรัส และกุลธิดา เชิงฉลาด และชลัช ภิรมย์
2. ดวตา เครือทิวา และภัทรวดี ตันสุวรรณ และเจริญ เครือทิวา และวัชรินทร์ ระฤกษชาต
3. สุรเชษฐ ขวัญใน และวิมลมาศ ประชากุล และสุพัชรินทร์ ปานอุทัย
4. มงกุฎ มูสิกธรรม
5. ศิริวรรณ สังขพันธ์
6. วรรณพร ขวัญบุญจันทร์
7. ภัทรดนัย ประสานตรี
8. กิ่งเพชร เงินทอง วัชรินทร์ เงินทอง และรัตนา ยอดหาญ
9. วรพร ฉายกี่
10. วิมลทิพย์ สมัญญามาตุเรศ และ ผศ. ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล
11. ศศธร สุมน และประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์
12. คมสัน เสมวิมล ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ