Email : journalipe@hotmail.com
Tel : 038-054218 Fax : 038-054219
Follow us:

วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1 แยกเป็นเรื่องๆ


1การศึกษาวิเคราะห์ทักษะการทำคะแนนในการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต
2การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ R2D2 ผ่านทางแผนที่ความรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูของผู้เรียน
3พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดกระบี่
4รูปแบบการประเมินยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา โดยใช้ Balanced Scorecard
5การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนกีฬา
6กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
7แนวทางพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
9ประสิทธิผลการบริหารองค์การด้านงานก่อสร้าง สนามกีฬาอำเภอของกรมพลศึกษา
10รูปแบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
11ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
12ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
13การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงสำหรับครูผู้สอนพลศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
14การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
15การพัฒนาตัวแบบตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านไอซีทีสำหรับผู้สอนในสถาบันการพลศึกษาในประเทศไทย
16การบริหารจัดการเพื่อพัฒนากีฬายิมนาสติกศิลป์
17วิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนาการกีฬา
18วิธีประยุกต์การประเมินตามสภาพจริง