Email : journalipe@hotmail.com
Tel : 038-054218 Fax : 038-054219
Follow us:

วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2 แยกเป็นเรื่องๆ


1. แรงจูงใจในการออกกำลังกายของผู้ที่มาใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
2. ผลของการฝึกที่ความเข้มข้นสูงแบบหนักสลับเบาที่มีต่อน้ำหนักตัว
และสมรรถภาพทางกายของนักกีฬามวยปล้ำ
3. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการบริหารจัดการที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
4. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการบริหารจัดการที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
5. การสร้างเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายของนักเรียน อายุระหว่าง 7 - 9 ปี 63
นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6. การพัฒนารูปแบบการทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
การจัดการแข่งขันกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย
7. รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ
ที่ป่วยโรคเบาหวานศูนย์แพทย์ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนานักกีฬากอล์ฟสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ
9. การพัฒนาแบบวัดความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนกีฬา
สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
10. การวิเคราะห์แบบแผนการเสิร์ฟของกีฬาเซปักตะกร้อ
ในการแข่งขันรายการชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 26
11. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
ของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
12. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชาย
กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจำปี 2556
13. ความสัมพันธ์ของความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดที่วัดโดยวิธีการทดสอบ
แบบออสตรานด์และไรมิ่งกับการทดสอบก้าวขึ้น-ลงด้วยความสูงของม้าก้าวที่แตกต่างกัน
14. พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงต่อ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
15. เครื่องมือฝึกพลังกล้ามเนื้อแบบกระบอกลม
16. โภชนาการการกีฬาเพื่อการแข่งขันกีฬาทางน้ำ