Email : journalipe@hotmail.com
Tel : 038-054218 Fax : 038-054219
Follow us:

วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2 แยกเป็นเรื่องๆ


ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำนักศึกษาป้องกันการใช้สารเสพติด สำหรับนักศึกษาชื่อเรื่อง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ชื่อผู้วิจัย วิวรรณ สถิระ
ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาที่มีผลต่อพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านสำโรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
ชื่อผู้วิจัย จรสพร ปัสสาค􀂱ำ, พันตรีหญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ และ ดร.สมคิด ปราบภัย
ชื่อเรื่อง ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬารักบี้ฟุตบอลในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2557
ชื่อผู้วิจัย ศุภวิชญ์ ม่วงมี
ชื่อเรื่อง แนวทางพัฒนาการจัดการโฮมสเตย์บ้านหม้ออำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อผู้วิจัย ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ
ชื่อเรื่อง เปรียบเทียบผลการฝึก แบบการฝึกพลัยโอเมตริก การฝึกด้วยน้ำหนัก
และการฝึกด้วยพลัยโอเมตริกควบคู่กับการฝึก ด้วยน้ำหนัก ที่มีผลต่อพลังกล้ามเนื้อขาและความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อขาในการกระโดดสกัดกั้น ในนักกีฬาเซปักตะกร้อ
ชื่อผู้วิจัย โชติกา บุญทอง, ดวงไกร ทวีสุข และสังเวียน ปินะกาลัง
ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมการฝึกด้วยน้ำหนักแบบปิระมิดและโปรแกรมการ
ฝึกด้วยน้ำหนักแบบผสมผสานปลายปิด- ปลายเปิด ที่มีต่อพลังและความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในนักศึกษาชายสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
ชื่อผู้วิจัย ปิยวัฒน์ ตลับทอง, ดวงไกร ทวีสุข และ รณรุทธ์ บุตรแสนคม
ชื่อเรื่อง การบริหารสถานศึกษาเพื่อความสำเร็จของการจัดการโครงการป้องกันพฤติกรรมการเสพยาเสพติด :
กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้วิจัย วราภรณ์ พุทธวงษ์, วรรณรัตน์ อัศวเดชาชาญยุทธ์, อนันต์ เตียวต๋อย และอ􀂱ำนวย บุญรัตนไมตรี
ชื่อเรื่อง อิทธิพลของผู้แนะนำสินค้าที่เป็นผู้มีชื่อเสียงด้านกีฬาที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ชื่อผู้วิจัย ชนิดา จุลรัตนมณี และ ดนุพล หุ่นโสภณ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบวัดกลวิธีการแสดงความสามารถทางการกีฬาฉบับภาษาไทย
ชื่อผู้วิจัย ปภินวิชตฎ์ โพธิ์กาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร,
ดร.เสกสรรค์ ทองคำบรรจง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร
ชื่อเรื่อง วิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยในจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผู้วิจัย ธนัมพร ทองลอง และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สุคนธทรัพย์
ชื่อเรื่อง แนวทางพัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์
ชื่อผู้วิจัย วรรษมน อัจฉราวรรณ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์
ชื่อเรื่อง ผลของรูปแบบการฟื้นสภาพภายหลังการออกกำลังกายที่มีต่อระดับความเข้มข้น
ของกรดแลคติกและอัตราการเต้นของหัวใจในนักกีฬาฟุตบอล
ชื่อผู้วิจัย ณัฐชนนท์ ซังพุก, บุญส่ง โกสะ, ศาสตราจารย์ ดร.ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา แก้วมุกดา
ชื่อเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษาโดยการออกแบบหลักสูตรผสานรูปแบบ
ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์ แย้มงามเหลือ, รองศาสตราจารย์ ดร.กรรวี บุญชัย
และ รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์