Email : journalipe@hotmail.com
Tel : 038-054218 Fax : 038-054219
Follow us:

วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1 แยกเป็นส่วนๆ


หน้าปก
ผู้ทรงคุณวุฒิพิชญพิจารณ์ ปกใน
บทบรรณาธิการปีที่ 9 ฉบับที่ 1
กองบรรณาธิการ + วัตถุประสงค์
สารบัญ
หลักเกณฑ์การพิมพ์ต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์วารสารวิชาการ
ใบสมัครสมัครสมาชิกของบุคคลภายในสถาบันการพลศึกษา