Email : journalipe@hotmail.com
Tel : 038-054218 Fax : 038-054219
Follow us:

เกี่ยวกับวารสาร


การส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา สามารถส่งได้ทั้งที่เป็นบทความ วิชาการและบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพลศึกษา สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ การท่องเที่ยว การจัดการและการบริหารพลศึกษาและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องเป็น ผลงานที่ไม่เคยลงตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนบทความทุกบทความต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องตาม หลักวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิพิชญพิจารณ์และเจ้าของผลงานต้องปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิพิชญพิจารณ์เรียบร้อยแล้วจึงจะได้รับการตีพิมพ์

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษาจะออกปีละ 3 ฉบับคือมกราคม – เมษายน,พฤษภาคม – สิงหาคมและกันยายน – ธันวาคม ของทุกปีและจะมีปีพุทธศักราชต่อท้ายของวารสารแต่ละฉบับ

บทความวิจัยและบทความวิชาการแต่ละบทความจะผ่านการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน (บทความ 1 เรื่อง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ 2 ท่าน)

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ การจัดการและการบริหารพลศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมการนำเสนอบทความและผลงานวิจัยด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ การจัดการและการบริหารพลศึกษา กีฬาและนันทนาการและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ การจัดการและการบริหารพลศึกษา กีฬาและนันทนาการและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 

กำหนดออกวารสาร

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา มีกำหนดการออกปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี
ฉบับที่ 2 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ของทุกปี
ฉบับที่ 3 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือน กันยายน – ธันวาคม ของทุกปี

การเผยแพร่

วารสารฯ จัดส่งเล่ม ให้แก่ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งละ 5 ฉบับ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของวารสารฯ โดยการนำไฟล์เล่มวารสารฉบับสมบูรณ์อัพโหลดขึ้นไปบนเว็บไซต์

ผู้ประสานงาน

ติดต่อ คุณปวีณา พานิชชัยกุล (แจน)
โทร. 0-3805-4218 โทรสาร 0-3805-4219
e-mail : journalipe@hotmail.com
website: www.ipejournal.com