Email : journalipe@hotmail.com
Tel : 038-054218 Fax : 038-054219
Follow us:

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา


วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษาเป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการและบริหารพลศึกษา การท่องเที่ยว ซึ่งรูปเล่มวารสารฯจะจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ โดยสถาบันการพลศึกษา

ทางวารสารฯ ขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจในสาขาพลศึกษา สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ การท่องเที่ยว เทคโนโลยีและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งบทความเพื่อเผยแพร่วิทยาการความรู้ในวารสารของสถาบันการพลศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารของสถาบันการพลศึกษาจะเป็นประโยชน์ทั้งคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปเพื่อแสวงหาความรู้และรวบรวมข้อมูลในแขนงวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทางกองบรรณาธิการขอน้อมรับคำติชมในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของวารสารฯ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อพัฒนาต่อไป 3

การส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา สามารถส่งได้ทั้งที่เป็นบทความ วิชาการและบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพลศึกษา สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ การท่องเที่ยว การจัดการและการบริหารพลศึกษาและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องเป็น ผลงานที่ไม่เคยลงตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนบทความทุกบทความต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องตาม หลักวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิพิชญพิจารณ์และเจ้าของผลงานต้องปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิพิชญพิจารณ์เรียบร้อยแล้วจึงจะได้รับการตีพิมพ์